Current CCP Leaders

 

President:

Hu Jintao

Vice President:

Zheng Qinghong

Central Military Commission Chairman:

Jiang Zemin

Vice Chairmen:

Hu Jintao

Guo Boxiong

Cao Gangchuan

NPC Stading Committee Chairman:

Wu Bangguo

Vice Chairmen:

Wang Zhaoguo

Li Tieying

He Luli

Ding Shisun

Xu Zhenghua

Gu Xiulian

Raidi

Sheng Huaren

Lu Yongxiang

Yun Qing

Han Qide

Fu Tieshan

Premier: Jen Jiabo

Vice Premiers:

Huang Ju

Wu Yi

Zhang Pieyan

Hui Liangyu

State Councilors:

Zhou Yongkang

Cao Gangchuan

Tang Jiaxuan

Hua Jianmin

Chen Zhili

CPPCC Chairman:

Jia Qinglin